Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

ठेगाना : गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

फोन नं : 064-420133 107

फ्याक्स : 064-420189

इमेल : dao.gorkha@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Dao-gorkha-1657277431027990/

Twitter : https://twitter.com/DaoGorkha

मातहतका कार्यालयहरु