Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाेरखा

गाेरखा न.पा. वडा नं. ६

कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको आदेश

2076-12-24

2076-12-24


महत्वपूर्ण_सूचना.jpg तस्बिर :

कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको आदेश

Attached Files