नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


द्धन्द्ध सम्वन्धी रकम बुझिलिने सम्वन्धमा


                                जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना                                                          

सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा मृत्यु वा बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुलाई नेपाल सरकारले राहत स्वरुप रु. १० लाख प्रदान गरेकोमा हालसम्म पनि उक्त रकम प्राप्त नगरेका शहिदमृतक वा बेपत्ता परिवार साथै द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भई लगत संकलन कार्यदलको अभिलेखमा नाम समावेश भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने राहत रकम रु २५,०००।हालसम्म पनि प्राप्त नगरेका व्यक्ति तथा परिवारहरुका लागि सो रकम बुझिलिनको लागि यहि मिति २०७५ असार २५ गते  दिनको ५०० बजेसम्म स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय गोरखा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा आवश्यक कागजात सहित सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक कागजातहरु

क.    मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

ख.    नाता प्रमाणितको प्रतिलिपि,

ग.    नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,

घ.    सम्बन्धित गाउँपालिका ÷ नगरपालिका ÷ वडाको सिफारिस

ङ.    बैंक खाता न.ं

च.    दुई प्रति फोटो

 

नोटः यस भन्दा अगाडि नै द्धन्द्धको समयमा विस्थापित भई  लगत संकलन कार्यदलको अभिलेखमा नाम समावेश भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने राहत रकम रु २५,०००।प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति तथा परिवारको हकमा पुनः रु २५०००। प्रदान गरिने छैन । साथै तोकिएको समयभन्दा पछाडि आएका निबेदन उपर कूनैपनि कारवाही नहुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा  

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय