नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


संस्था दर्ता नविकरण

संघ/ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ/संस्थाहरुले गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंको च.नं. १५४२ मिति २०७५।०२।२५ को पत्रसाथ संलग्न निर्णयानुसार नयाँ संघ/संस्था दर्ता तथा दर्ता भएका संघ/संस्था को नविकरण गर्दा साविकको कार्यविधि सहित देहाय बमोजिमका निर्देशनहरुको अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१)    संस्थाको कार्य समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको नाम, पद, ठेगाना र प्रत्येकको सम्पती विवरण फराम अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२)    नयाँ संघ/संस्था दर्ताको हकमा संस्थाको उदेश्यमा कुनै एउटा मात्र कार्यक्षेत्र रोज्ने (नविकरणको हकमा संस्थाको उदेश्य संशोधन गरी एउटा मात्र कार्यक्षेत्र खुली आएमा संशोधन पश्चात नविकरण गर्ने) ।

३)    लगातार ३ तीन वर्ष सम्म नविकरण नगरेको संघ/संस्थाहरुको नविकरण नहुने । ३ तीन वर्ष सम्मको नविकरण गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुले साविकको कार्यविधि र यो सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रकृया पुरा गरि सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र अनिवार्य  रुपले नविकरण गर्नुपर्नेछ ।

४)    संस्थाले प्रत्येक ४ महिनामा अनिवार्य रुपमा संस्थाको प्रगती विवरण पेश गर्ने ।


सम्पत्ती विवरण फारामको नमूना www.pis.gov.np बाट हेर्न सकिने छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय