नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
गोर्खा


कार्यालयको मुख्य कार्यहरू

कार्यहरू 

नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले सम्पादन गर्ने मूख्य कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

 • शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी
 • बजार अनुगमन सम्बन्धी
 • जिल्लास्थित कार्यालयको समन्वय एवम् अनुगमन सम्बन्धी
 • नागरिकता वितरण सम्बन्धी (बंशज, जन्म, अंगीकृत)
 • राहादानी सिफरिस तथा वितरण
 • विवाह दर्ता सम्बन्धी
 • नाबालक परिचयपत्र
 • धर्म पुच/पुत्री सम्बन्धी
 • तिब्बत जाने परिचय पत्र
 • साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिनिधी
 • नामथर, उमेर फरक परेको सिफारिस
 • कुनै व्यहोरा प्रमाणित गर्ने
 • हातहतियार इजाजत, नविकरण तथा प्रतिलिपी सम्बन्धी
 • संस्था, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सम्बन्धी
 • अन्य निकायलार्इ नतोकिएको कार्यहरू
 • सार्वजनिक अपराध, मा.प.से. सम्बन्धी मुद्दा दर्ता तथा फैसला

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय